ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija


август 2014.
Жабари и Жагубица
Резултати у бројкама


Пројекат "Изградња одрживих услуга, послова и организација" за разлику од других ''пројеката'' кратког даха и дискутаблних резултата, замишљен је и вођен у смеру остварења постизања остварења које ће бити видљиве у заједници и остварити мерљиву позитивну промену. На средини реализације наш пројекат је достигао и премашио кључне очекиване резултате и од сада ради на додатним унапређивањима који ће осигурати трајност и квалитет пружања услуга корисницима.

Постигли смо:
  1. Пружање услуга помоћ у кући на подручју обе општине за највећи број грађана којима је услуга потребна. Услуга помоћ у кући се пружа на подручју Општине Жабари у 13 насеља (Миријево, Тићевац, Полатна, Сибница, Александровац, Влашки До, Ореовица, Симићево, Витежево, Породин, Жабари, Четереже и Брзоходе) а на подручју Општине Жагубица у 11 насеља (Суви До, Крепољин, Близнак, Крупаја, Лазница, Селиште, Милатовац, Осаница, Жагубица, Јошаница и Вуковац).


  2. Услугу је користило 127 корисника којима услед физичких и психичких ограничења је потребна помоћ да би одржали или унапредили квалитет живота у сопственм домаћинству. Обухват корисника пруженим услуга је за око 20% већи од очекиваног (пројектовано је 106 корисника).


  3. Међу корисницима доминирају они који су суочени са тешким физичким и психичким ограничењима. Тако је 16 корисника са физичким инвалидитетом, а 13 са интелектуалним и менталним проблемима. Међу корисницима је значајно више жена () него мушкараца.


  4. Услуге помоћ у кући пружа особље које је прошло одговарајуће обуке. Ангажовано је 17 геронтодомаћица, 9 у Жабарима и 8 у Жагубици. На обједнињеним пословима возача и домара задуженог за ситне поправке у домаћинствима корисника у обе општине ангажовано је по једно лице. Послове обавезног стручног рада према националним стандардима у обе општине обављаће по један стручни радник.


  5. Ангажман 21 незапосленог лица на пружању услуга помоћ у кући, значајно и позитивно је утицао на локална тржишта рада – то је обезбедило посао за више од 5% незапослених.


  6. Службе помоћ у кући у обе општине су препознатљиве и по доброј опреми: сви који раде са корисницима су добили радне униформе, средства за рад а за потребе службе набављена су 2 возила, по једно за Жагубицу и једно за Жабари.


  7. Оба пружаоца услуга, Асоцијација за развој општине Жагубица и Центар за социјални рад Жабари успешно су трансформисали и развили своје организације и обезбедили пружање услуга у складу са националним стандардима. За све кориснике воде се досијеи у складу са нормативима који важе у социјалној заштити, а пружање услуга је регулисано интерним процедура које обезбеђују заштиту интереса корисника и квалитет у раду.


  8. Наставиће се...

    <<< повратак на страну вести
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.